මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

නමතනතුර
එම්.එම්.එන්. අමීර් මහතාගරු සභාපති
එන්.ඕ. රොඩ්නි පෙරේරාගරු උප සභාපති
ඩබ්.එල්.ඩබ්. සුකුමාල් මහතාගරු නාගරික මන්ත්‍රී
ඒ. පාලිත  සිල්වා මහතාගරු නාගරික මන්ත්‍රී
එම්.පී. වසන්ත ඩයස් මහතාගරු නාගරික මන්ත්‍රී
කේ. ප්‍රදීප් කුමාර මහතා            ගරු නාගරික මන්ත්‍රී
ධනුක සීවලී හෙට්ටිආරච්චි මහතාගරු නාගරික මන්ත්‍රී
ඩී. ප්‍රියංගිකා මෝසස් මහත්මිය   ගරු නාගරික මන්ත්‍රීනි
එල්.එස්.වයි.ඩබ්. චතුරංග මහතාගරු නාගරික මන්ත්‍රී
ඩී.පී.ජේ.ඩී. නවරත්න මහතා     ගරු නාගරික මන්ත්‍රී
එම්.එම්.එස්. මුබාරක් මහතා      ගරු නාගරික මන්ත්‍රී
ප්‍රසන්න විතානගේ  මහතා ගරු නාගරික මන්ත්‍රී
ඊ.සි.සුරංග ද සිල්වා මහතා         ගරු නාගරික මන්ත්‍රී
ආර්. නිරෝෂා ප්‍රියංකර සිල්වා මහත්මියගරු නාගරික මන්ත්‍රීනි
ඩබ්.ඒ. සන්ධ්‍යා වීරතුංග මහත්මියගරු නාගරික මන්ත්‍රීනි
ඩබ්. සමන් සිල්වා මහතාගරු නාගරික මන්ත්‍රී
එස්.එම්.හිෂාම් මහතාගරු නාගරික මන්ත්‍රී
එස්.එන්.ඩී.එච්. සෝමරත්න මහතාගරු නාගරික මන්ත්‍රී
දුසිල් කමලාවති මහත්මියගරු නාගරික මන්ත්‍රී
රංගන සුමිත් කුමාර මහතා                    ගරු නාගරික මන්ත්‍රී