තොරතුරු නිලධාරී

ආර්.එල්. රණසිංහලේකම්
දුරකථන අංකය+94 (342) 222275
ෆැක්ස් අංකය+94 (342) 222285

සහකාර තොරතුරු නිලධාරී

එන්. නාමලි  පුස්සැල්ලප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර
දුරකථන අංකය+94 (342) 222275
ෆැක්ස් අංකය+94 (342) 222285

සබඳතා තොරතුරු

සාම ශ්‍රි දේශ ශක්ති එම්.අමිර් නසීර්ගරු සභාපති
දුරකථන අංකය+94 (342) 222277
ෆැක්ස් අංකය   +94 (342) 226276
ආර්.එල්.රණසිංහලේකම්
දුරකථන අංකය+94 (342) 222275
ෆැක්ස් අංකය+94 (342) 222285
ගුණදාස හපුආරච්චිගණකාධිකාරී
දුරකථන අංකය+94 (342) 222275
ෆැක්ස් අංකය+94 (342) 222285