ක්‍රිඩා  පිටි  සේවා

පාකිස්ථාන් , රේන්ජස් , මහජන , සමනළ , කළුගංවිල ,  දියමන්ති ජුබිලි , වර්ණන් ප්‍රනාන්දු , උතුර දුම්රියපළ අසළ , ආබෘෘ පාර ළමා ක්‍රිඩාංගනය නමින්  ක්‍රිඩා පිටි 09 ක් නගර  සභාව  සතුව පවති. මෙම ක්‍රිඩා පිටි  ක්‍රිඩා උත්සව  හා   සංගීත සංදර්ශන සදහා  ගාස්තු අයකිරිමෙන්  පසුව ලබා  දේ.