02.පාරිසරික, සෞඛ්‍ය හා අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අංශය

දැක්ම

කසළ වලින් තොර වු පුරවරයක් හා සෞඛ්‍යෙයන් පිරිපුන් ජනතාවක්

මෙහෙවර

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී සේවයක් තුළින් මනා සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කොට නිසි කසළ කළමනාකාරීත්වයක් කරා ලඟා වීම මගින් සෞඛ්‍යයන් පිරිපුන් ජනතාවක් බිහි කොට කළුතොට තිරසාර සංවර්ධනයක් ඇති කිරිම. 

සේවාවන් සැපයීමේ අරමුණු

  • කඵතර නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ විධිමත් කිරීම තුලින් නගර සභා සීමාව ප්‍රසන්න පුරවරයක් බවට පත්වීම.
  • නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ පරිසර  සෞඛ්‍ය කටයුතු නංවාලීම.
  • නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ ආහාර සෞඛ්‍ය කටයුතු නංවාලීම.
  • නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ පාසල් සෞඛ්‍ය කටයුතු නංවාලීම.
  • නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ පවතින කාර්මාන්තවල තත්වය ඉහළ නැංවීම.